Препоръки

Семейни барове 2018Всичка информация, от която се нуждаете


Държавата допринася за разходите за отглеждане и обучение на децата под формата на семейни надбавки, които могат да се искат от детето и могат да се искат от семейството.

Семейни Бийтълс 2018Родителство от раждането до възрастта на задължителната училищна възраст до 31 октомври. Очаква се ученик да има дете през годината, чиято до 31 август той ще навърши шестата си година от животано поне през следващата година, обаче, Комитетът на експертите препоръчва да продължите да се квалифицирате за една година в детската градина и ще трябва да завършите училище едва след ноември. Ако детето все още е записано в след основно училище след напускане на училище, подкрепата е достъпна до последния ден от годината, в който детето навърши 20 години, и е специално дете.

Колко големи са семейните хора за семействата?

Семейният бюджет за 2018 г. ще продължи да се определя от отглеждане на няколко деца в домакинствои дали самотен родител отглежда дете. Сумите не се увеличават дори след 9 години, така че са както следва: - за семейство с дете: 12 200 HUF
- 13 700 HUF за едно дете, отглеждащо дете
- 13 300 HUF за семейство с две деца
- 14 800 HUF на един родител с две деца
- за семейства с три или повече деца, 16 000 HUF на дете
- 17 000 HUF на един родител с три или повече деца
- 23 300 HUF за семейство с трайно болно дете или дете с тежко увреждане
- 25 900 HUF за едно дете, отглеждащо дете с продължително заболяване или дете с тежко увреждане

Кой има семейното парти?

Същото дете ходи само на семейни партита на собственик, така че един от родителите просто се нуждае от това. Ако обаче родителите се грижат за детето временно и родителският авторитет важи и за двамата родители, те могат да имат право на 50% до 50% от членовете на семейството. Следните имат право на издръжка и подпомагане на образованието, като се вземат предвид училищните посещения на дете: - родител на дете, отгледано в неговото домакинство, по рождение или осиновяване;
- съпруг, живеещ с родителя на дете, отгледано в собственото им домакинство,
- лице, което желае да отгледа дете в своето домакинство и е в процес на това,
egyьtt на szьlхvel йlх йlettбrs ако детето йrintett ellбtбssal йletvitelszerыen egyьtt йl йs йlettбrskйnt на szьlхvel legalбbb на йve в Йlettбrsi Бележки Nyilvбntartбsбban или szьlхvel fennбllу йlettбrsi kapcsolatбt на ellбtбs megбllapнtбsбra irбnyulу kйrelmet legalбbb потвърждава megelхzхen kiбllнtott kцzokirattal на йvvel,
- медицинската сестра, свекървата,
- или лицето, от което е детето. alapjбn временно hatбllyal elhelyeztйk.A nevelйsi ellбtбst sajбt jogбn също kйrelmezheti на ьgyfйl които betцltцtte на йletйvйt 18, tartуsan болен или sъlyosan fogyatйkos йs iskolбztatбsi tбmogatбsra valу jogosultsбga megszыnt, mнg на iskolбztatбsi tбmogatбst sajбt jogбn kйrelmezheti този, който носи tanulmбnyokat kцznevelйsi intйzmйnyben , вашето училищно остаряване няма и
- чиито родители са умрели всички,
- чийто неженен родител, вдовица, разведен родител или самотен родител, живеещ в същото домакинство, е починал,
- който е отпаднал от образованието,
- чието попечителство е прекратено поради избора на дядо му,
- който от родителите си, приемни родители, настойник по кръв, не живее в домакинство,
- решението на постановлението, с което се разрешава постановлението на сиропиталището да напусне надбавката за образование още преди избора на дядо му.

Как можете да поръчате семейно хранене?

Семейните партии нямат право да подадат иск във формуляра за семейно парти, за да могат семейството да го получи. Към заявлението трябва да се придружава документ, удостоверяващ самоличността на ищеца и самоличността на детето, който може да бъде валидна лична карта или друго доказателство за самоличност. Тези документи elegendх fйnymбsolatkйnt benyъjtani, който е прикрепен към tartуs деца betegsйgйt на kйrelmezх на fйnymбsolaton tцrtйnх alбнrбsбval hitelesнt.Lehetхleg оригинала, sъlyos fogyatйkossбgбt igazolу специалист igazolбst и tanulуi / hallgatуi jogviszonyrуl kiбllнtott igazolбst на csalбdi pуtlйk valу igйnylйsйhez.A csalбdtбmogatбsi ellбtбsra jogosultsбgot szintйn трябва да удостовери, че заявителят може: - да живее с родителя, като приложи копие от свидетелството за брак,
- запор върху решението на приемния родител, официалния родител на детето,
- плодът е придружен от копие от решението за нареждане на плода,
- лице, което иска да осинови дете, отгледано в своето домакинство и е в процес на поръчка на заповед за службата за благополучие на детето
- дори ако лицето, на което детето е поставено във временно попечителство, е придружено от копие от решението, с което се разпорежда временното задържане.
Семейната значка може да бъде поискана дори през портата, можете да го направите тук.

Кога можете да изчакате плащането на семейни партита?

Семейните възстановявания се дължат към момента на подаване на искането, при условие че датата на подаване е валидна. Семейните обезщетения трябва да се признават със задна дата не по-късно от първия ден на втория месец преди датата на подаване на заявлението, ако допустимостта е запазена от тази дата. Потокът идва след това, до 10-то число на месеца, следващ текущия месец, дори в случай на платежно нареждане до 3-ия ден. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на държавната хазна на Унгария.Свързани статии за семейните обезщетения:
Награда за бебешка грижа - CSED 2018
Поддръжка за родители - GYET
Вечеря за грижа за бебето - GYED